Etický kodex

CACIO – etické septem-punctum

PREAMBULE

Je žádoucí, aby se členové odborné komunity stýkali a rozvíjeli vzájemné kontakty, což přispívá ke zvýšení jejich odborných kompetencí, k jejich vzdělávání, k výměně odborných znalostí a zkušeností, k prezentaci aktuálního stavu vývoje informačních a komunikačních technologií nebo k získání dalších informací užitečných pro plnění jejich pracovních úkolů.
Setkáním se rozumí jakákoliv předem plánovaná osobní schůzka nebo vzdělávací, odborné a profesní akce pořádané pro širší okruh účastníků. Setkání se také mohou uskutečnit u příležitosti dalších např. společenských, charitativních nebo sportovních akcí.

CACIO se rozhodlo formulovat následující Zásady etického chování tak, aby se k nim mohli hlásit jak jedinci, tak instituce a organizace odborné a profesní komunity:

(1) Zásada dobré víry: Při setkávání s ostatními členy odborné komunity dodržujeme zásady etického chování a současně očekáváme dodržování etických zásad ostatními členy odborné komunity, kteří jsou vázáni těmito zásadami nebo se k nim veřejně přihlásili.

(2) Zásada zákonnosti a čestného jednání: Dodržujeme zákony, respektujeme morální a společenské zvyklosti; při přípravě a realizaci setkání jednáme čestně a předcházíme jinému chování. Odmítáme jakékoliv korupční jednání a klientelismus.

(3) Zásada transparentnosti, rovnosti (nediskriminace) a poctivého výkladu: Otevřeně komunikujeme vůči všem stejně a sdělujeme všechny aspekty našich cílů očekávaných od našich setkání; předem informujeme o všech podstatných okolnostech, které mohou mít význam pro rozhodování o účasti na setkání; sdělujeme předem skutečnou podstatu věci; sledujeme dodržování správné interpretace obsahu a smyslu setkání.

(4) Zásada informační jistoty a bezpečnosti: Poskytujeme pravdivé a úplné informace; aktivně chráníme osobní a neveřejné informace a využíváme je výhradně k účelu, pro který jsou sdělovány; předcházíme zneužívání postavení nebo informací. Otevřeně předem informujeme o možnostech užití a zveřejňování fotografií nebo záznamů ze setkání.

(5) Zásada profesionality, nezávislosti a společenské odpovědnosti: Podporujeme profesní a odbornou výměnu informací a zkušeností založenou na vzájemné důvěře a odpovědnosti. Respektujeme svobodný a nezávislý výkon profesní a podnikatelské činnosti, prosazujeme veřejný zájem a přispíváme ke společenské odpovědnosti.

(6) Zásada předcházení střetu zájmů: Pokud reprezentujeme určitou právnickou osobu nebo organizační složku státu, činíme tak zjevným způsobem a jednáme především v jejím zájmu. Dáváme přednost zájmům reprezentované osoby nad jinými – zejména osobními zájmy.

(7) Zásada nevytváření morálních závazků: Jednáme na základě obecně přijímaných pravidel společenského chování, jak je obvyklé nebo běžně přijatelné. Našimi setkáními a jejich průběhem nezakládáme žádné morální závazky vůči jiným osobám; pokud si poskytujeme adekvátní pozornosti, nevzniká tím očekávání morálního závazku nebo očekávání jakéhokoliv protiplnění. Odmítáme nabídky nelegálních výhod nebo nelegální ovlivňování rozhodování členů odborné komunity.